Snekkersten-Skotterup Sejlklub

Snekkersten Skotterup Sejlklub (SSS) er en meget aktiv og velfungerende sejlklub. SSS har en bred vifte at til bud til medlemmerne. Klubben lægger stor vægt på bredden, kammeratskabet og det sociale samvær. Klubben har stor succes i arbejdet med at integrere og fastholde de unge juniorer i sejlsporten.

Sejlklubben har således valgt at samle alle aktiviteter vedrørende ungdomsarbejdet i en økonomisk selvstændig ungdomsafdeling. Ungdomsafdelingen har sit eget udvalg, udpeget af juniorerne og deres forældre. Formanden for udvalget er medlem af sejlklubbens bestyrelse. Alle ungdoms-tilskud, sponsorbidrag og brugerbetalinger m.v. går direkte og ubeskåret til ungdomsarbejdet.

Sejlklubben har egen sejlerskole med undervisning i navigation (duelighedsbevis) og praktisk sejlads i egen skolebåd.

En af forudsætningerne for sejlklubbens succes er, at SSS i dag er en integreret del af Snekkersten Havn. SSS står dermed ikke alene, når de store beslutninger skal tages, myndighederne skal høres eller når det økonomisk tunge ungdomsarbejde skal finansieres.

For at forstå betydningen heraf, må man se på hele strukturen i Snekkersten Havn. Snekkersten Skotterup Sejlklub og Snekkersten Fiskelaug (SF), er to interesseorganisationer på Snekkersten Havn. Deres aktiviteter på Sundet og Snekkersten Havn som fællesnævner, inden for henholdsvis sejlsport og lystfiskeri, er repræsenteret med hvert ét bestyrelsesmedlem i Fonden Snekkersten Havn (FSH). FSH er som selvejende institution ejer alle moleværker, broer, beddinger mm. og administrere alle arealer, havnepladser og anlæg, erhvervsfiskeri, havneregulativer osv. i Snekkersten Havn.

Bestyrelsen i FSH er den øverste myndighed og SSS og SF deltager dermed i alle beslutninger vedrørende havnen. SSS og SF er desuden repræsenteret i de vigtigste af FSH’s udvalg, som f.eks. Visionsudvalget, forskellige forretnings udvalg og havefestudvalget.

Denne konstellation er grundlaget for, at alt hvad der rører sig i de tre institutioner bliver koordineret og rettet mod samme mål. Snekkersten Havn kan således udadtil fremstår som ét samlet tilbud til byens borgere og indadtil bringer medlemmerne sammen i et socialt netværk og styrker arbejdet med og integrationen af de unge i og ved Snekkersten Havn.

FSH lejer alle arealer af ejeren Kronborg Statsskovdistrikt og fremlejer arealer til klubhus og jolleplads mv. til sejlklubben.

Som et eksempel på integrationen af foreningerne på havnen, ombyggede og udvidede SSS i 1999 klubhuset med frivillig hjælp fra alle grupper på havnen og resultatet blev et fælles klubhus for alle medlemmer af de tre institutioner.

SSS er den formelle ejer af klubhuset, men netop ved en fælles beslutning i de tre institutioner, betaler alle medlemmer og brugere i dag et kontingent til driften af klubhuset.

USSS – Ungdomsafdelingen i SSS – udgør mere end 2/3 af den økonomiske aktivitet i sejlklubben og med sine godt 45 aktive juniorsejlere, mange frivillige instruktører og hjælpere og mere end 45 fartøjer af forskellig art, kræver denne afdeling store økonomiske ressourcer, mere end kontingenter, kommunale tilskud og forskellige brugerbetalinger kan finansiere.

Også her kommer det integrerede samarbejde på Snekkersten Havn ind i billedet og foruden en fælles indsats for at tilføre sponsormidler til ungdomsarbejdet, afholdes der hvert år til Skt. Hans og i en weekend i august måned havnefester, hvor alle grupper på havnen frivilligt deltager og hvor overskuddet går til ungdomsarbejdet.